Телефоны приемной:
(8877) 52-16-23
(8877) 57-03-48

ГЪЭТХАПЭМ И 14-р АДЫГАБЗЭМРЭ ТХЫБЗЭМРЭ Я МАФ!

13 март 2019, Среда
391
0


Гуманитар ушэтынхэмкIэ адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэкIэ щытым
бзэшIэныгъэмкIэ иотдел гъэтхапэм и 14-м шъукъырегъэблагъэ:
10.00-11.30 – Iэнэ хъурай «Адыгабзэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ: технологиякIэхэр, еплъыкIэхэр, гупшысакIэхэр»

УпчIэу къаIэтыщтхэр:
1. ТехнологиякIэхэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм апае адыгабзэмкIэ бзэшIэныгъэм иотдел зыдэлажьэхэрэр
2. Егъэджэн-IэпыIэгъу зэхэтэу (УМК) «Сыбзэ – сидунай»: адыгабзэр охътэ кIэкIкIэ зэрэзэрагъэшIэщт курсым и Лъэтегъэуцу
3. Адыгэ мэкъэпчъ чэфыр
4. Сериябэ хъурэ мультфильмэу «Фиксики» адыгэ гущыIакIэм икъытещэн
5. ШIэныгъэлэжьхэмрэ студентхэмрэ язэдэгущыIэгъускачать dle 11.3
Наш коллектив
Партнеры