Телефоны приемной:
(8877) 52-16-23
(8877) 57-03-48
» » » Сентябрэм и 21-22 мафэхэм Адыгэ Республикэм игупчэ къалэу Мыекъуапэ Дунае научнэ симпозиумэу «Адыгэ эпосэу «Нартхэр» ыкIи яунэе эпическэ кIэныр» зыфиIорэр щыIагъ

Сентябрэм и 21-22 мафэхэм Адыгэ Республикэм игупчэ къалэу Мыекъуапэ Дунае научнэ симпозиумэу «Адыгэ эпосэу «Нартхэр» ыкIи яунэе эпическэ кIэныр» зыфиIорэр щыIагъ

28 сентябрь 2017, Четверг
500
0

Сентябрэм и 21-22 мафэхэм Адыгэ Республикэм игупчэ къалэу Мыекъуапэ Дунае научнэ симпозиумэу «Адыгэ эпосэу «Нартхэр» ыкIи яунэе эпическэ кIэныр» зыфиIорэр щыIагъ. Симпозиумыр Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэкIэ щытым зэхищагъ. ЗэхэщэкIо купым ыцIэкIэ ученэ 70-рэм къехъумэ симпозиумым зэрэхэлэжьэщтхэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр къагъэхьыгъэх. Ахэр Сирием, Тыркуем, Судан, Азербайджан, Абхъазым, Украинэм, Башкирием, Киргизием, Чэчэным, Дагъыстан, Темыр Осетием, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым къаратхыкIыгъэх. Джащ фэдэу Урысыем икъалэхэу Москва, Волгоград, Шъачэ, Краснодар, Ставрополь ыкIи нэмыкIхэм къарыкIыгъэх.

Симпозиумыр институтым идиректорэу, философскэ наукэхэмкIэ докторэу ЛIыIужъу Адамэ къызэIуихыгъ. Пленарнэ зэхэсыгъомрэ секциитфэу Iоф зышIагъэмрэ доклад 60-м ехъумэ ащядэIугъэх. Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр Адыгэ лIыхъужъ эпосэу «Нартхэр» зыфиIорэм епхыгъэ Iофыгъуабэхэмэ атегущыIагъэх. Ахэмэ ащыщых: эпосым лъэпкъ культурэхэр зэрэзэрапхыхэрэр; эпосымрэ тарихъ шъыпкъэныгъэмрэ; нарт эпосыр – Кавказ ие цIыфлъэпкъхэм ящхэпс; эпосым ыбз, художественнэ-философскэ купкIэу иIэр; эпосым нэмыкIыбзэхэмкIэ зэдзэкIыгъэныр ыкIи нэмыкIхэр.
Симпозиумым ыцIэкIэ шIуфэс телеграммэхэр къагъэхьыгъэх Дунэе черкес ассоциацием итхьаматэу Сохроковым, общественнэ движениеу «Адыгэ хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъом, географическэ наукэхэмкIэ докторэу, профессорэу Адель-Абдул Сэлам Лащэм (Сириер), философскэ наукэхэмкIэ докторэу Моника Зигрид Хёлинг (Германиер).
Симпозиумым ехъулIэу АРИГИ-м IорIуатэмкIэ иотдел хэгъахъохэмрэ зэхъокIыныгъэхэмрэ иIэу ятIонэрэу Нарт томиблыр къыдигъэкIыжьыгъ шIэныгъэлэжьэу, шIушIэкIошхоу, общественнэ деятелэу Шъэумэн Хъазрэты иунэе мылъкукIэ.
Симпозиумым Адыгэ Республикэм и Правительствэ хэтхэр, общественностыр, радиом, телевидением, гъэзетхэм яIофышIэхэр, ХьадэгъэлIэ Аскэры илъфыгъэхэр, ипхъорэлъф-къорэлъфхэр, инысэ щыIагъэх.
Симпозиумым икIэухым шIэныгъэлэжьхэм унашъохэр ашIыгъэх. Ахэмэ ащыщых:
1. ЛIыхъужъ Нарт эпосым саугъэт Мыекъуапэ щыфагъэуцунэу.
2. ХьадэгъэлIэ Аскэр ыцIэкIэ «Чтениехэр» зэхэтщэнхэу илъэсищ пэпчъ.
3. АРИГИ-м Нарт эпосым телэжьэхьан отдел къыщызэIуахыжьынэу ыкIи нэмыкIхэр.
Зэфэхьысыжь шъхьаIэу симпозиумым хэлэжьагъэхэм ашIыгъэр: «Нарт эпосыр Кавказ ис цIыфлъэпкъхэм зэдыряй, ыкупкI – адыгэ». Джары ХьадэгъэлIэ Аскэры ыIощтыгъэр ыкIи научнэ лъапсэ иIэу къыгъэшъыпкъэжьыгъэр.
ЗэхэщэкIо купым ацIэкIэ IэкIыбым ис тилъэпкъэгъухэм Адыгэ лIыхъужъ эпосэу «Нартхэр» зыфиIорэм щыщ пщыналъэхэр, орэдхэр, хъишъэхэр шъуугъоинхэу ыкIи шъуугъигъэ щыIэмэ, ушэтынхэр шъушIыгъэхэмэ тащыжъугъэгъозэнэу, тышъолъэIу.
Шъопсэу.скачать dle 11.3
Обсудить
Добавить комментарий
Комментарии (0)
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наш коллектив
Партнеры