Телефоны приемной:
(8877) 52-16-23
(8877) 57-03-48
» » » Къалэу Мыекъуапэ ноябрэм и 12-м «Возвращение к истокам – путь к возрождению» зыц1э фестивалыр щык1уагъ

Къалэу Мыекъуапэ ноябрэм и 12-м «Возвращение к истокам – путь к возрождению» зыц1э фестивалыр щык1уагъ

15 ноябрь 2019, Пятница
239
0


Къалэу Мыекъуапэ ноябрэм и 12-м «Возвращение к истокам – путь к возрождению» зыц1э фестивалыр щык1уагъ. Фестивалыр илъэс заулэ хъугъэу Адыгэ Республикэм культурэмк1э и Министерствэрэ лъэпкъ культурэм и Гупчэрэ зэхащэ.
Зэк1э культурэмк1э муниципальнэ образованиеу Республикэм итыр фестивалым хэлэжьагъ.
Фестивалым ипшъэрылъ шъхьа1эр ц1ыф лъэпкъ зэфэшъхьафэу Адыгеим щыпсэухэрэмэ шэн-хэбзэ зэхэтык1эу я1агъэхэр «къагъэпсэужьыныр» ары. Цыгъо Теуцожь зэри1уагъэу, «Блэк1ыгъэ зэманыр зымыш1эрэм непэрэ зэманыр ш1эгъуае фэхъущт». К1апщэр, ш1ыхьафыр, нысэкъищыр, славян обрядовэ элементэу «Русская ярмарка» зыфи1охэрэр ык1и нэмык1хэр къагъэлъэгъуагъэх коллективэу къек1ол1агъэхэм.
Тек1оныгъэр къыдэзыхыгъэхэм ш1ухьафтынхэр аратыгъэх, ц1э лъап1эхэр афагъэшъошагъэх.
Фестивалым ижюри илъэс заулэ хъугъэу сыхэт. Мызыгъэгурэми сыхэтыгъ. Зэк1э фестивалым хэлэжьагъэхэми, зэхэзыщагъэхэми, еплъынэу къек1ол1агъэхэми сафэраз.
Мыщ фэдэ фестивальхэм ш1уагъэ къатэу зэхэщэгъэнхэмк1э пш1эмэ хъунэу сш1ош1ыхэрэмк1э садэгощагъ. Ц1ыф лъэпкъым и1огъэ-ш1агъэхэр, итарихъ, ишэн-хабзэхэр, игубзыгъагъэ, ыбзэ ибаигъэ анахьэу зыхэлъыр 1ор1уатэр арэу зэрэщытыр ык1и сызыщылэжьэрэ институтым культурэм телэжьыхьэхэрэм я1офш1эн зэхащэнымк1э материал дэгъу зэрэч1элъыр, слъэк1ыщтымк1э сэри сиш1уагъэ зэрязгъэк1ыщтыр къэс1уагъ.
Цуекъо Нэфсэт, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, АРИГИ-м 1ор1уатэмк1э иотдел ипащ, Адыгэ Республикэм ш1эныгъэмк1э и1офш1эк1ошхоу.скачать dle 11.3
Наш коллектив
Партнеры